Adatvédelmi Szabályzat

CityZen Irodaház Adatkezelési Tájékoztató

 

 1. BEVEZETÉS

 

Jelen adatkezelési tájékoztató a Társaság tulajdonát képező ingatlan területére történő belépés során alkalmazott beléptető rendszer és kamerás megfigyelő rendszer alkalmazásával összefüggő személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatást tartalmazza.

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) (a továbbiakban: „GDPR”) valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: “Info tv.”)  alapján előzetes tájékoztatást az Adatkezelő az érintettek részére a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja.

 

Adatkezelő Adatvédelmi Tisztviselő
Neve: CZ Duna Kft. Friman Krisztián
Postacíme: 1134 Budapest, Váci út 37. 1134 Bp. Váci út 37.
E-mail: czddpo@convergen-ce.com czddpo@convergen-ce.com
Telefon: +36 1 225 0912 +36 1 225 0912
Fax:
Honlap www.cityzenirodahaz.hu
Székhely: 1134 Bp. Váci út 37.

 

A GDPR értelmében „személyes adat”:

azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 

A „címzett” fogalma:

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

 

 1. A SZEMÉLYES ADATOK

 

kezelésének célja 1: Társaság területére történő belépés érdekében beléptető rendszer működtetése, belépőkártyák igénylése, nyilvántartása, jogosultság engedélyezése, beléptető pontokon történő áthaladás során keletkezett adatok rögzítése, felhasználása
tárolásának időtartama 1: Működtetés során keletkezett és a működtetéshez kezelt digitalis adatok keletkezése alkalmi belépő esetén: érkezéstől vagy távozástól számított legfeljebb 6 hónap
tárolásának időtartama 2: Működtetés során keletkezett és a működtetéshez kezelt papír alapú adatok kezelése alkalmi belépő esetén: érkezéstől vagy távozástól számított legfeljebb 72 órán belül adatfeldolgozó által készített jegyzőkönyv kíséretében, megsesemmisítésre kerülnek.
 
kezelésének célja 2: A Társaság területén az élet- és vagyonbiztonság érdekében kamerás megfigyelőrendszer működtetése
(képfelvétel rögzítése, felhasználása)
tárolásának időtartama 2: Rögzítéstől számított maximum 10 nap
forrása: Közvetlenül az érintett

 

A kezelt személyes adatok felsorolása: Miért szükséges?
Teljes név A természetes személy azonosításához szükséges. Kötelező adat.
Fogadó személy neve Biztonsági okokból kötelező adat.
Zárt parkolóba, védett területre történő behajtáskor: Rendszám Biztonsági okokból kötelező adat.
Belépés-kilépés ideje Beléptető rendszer által generált adat.
Képmás Élet- és vagyonbiztonság érdekében a megfigyelőrendszer működtetése körében keletkező adat.

 

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása.

 

Címzettek megnevezése Közlés célja
Globserver Kft. 

H-1139  Budapest, Frangepán u. 46.

Biztonsági szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó.

 

Ön (illetve 16. év alatti személy esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő) a vendégkártya átvételével és/vagy az ingatlanba történő belépéssel/behajtással a jelen Tájékoztató alapján hozzájárul a fent megjelölt adatkezelési cél érdekében a fent megjelölt személyes adatai Adatkezelő általi kezeléséhez (azaz felvételéhez, rögzítéséhez, rendszerezéséhez, tárolásához, felhasználásához, lekérdezéséhez, továbbításához, zárolásához, törléséhez, megsemmisítéséhez, az adat további felhasználásának megakadályozásához).

 

Személyi vagy gépjármű belépést követően úgy tekintendő, hogy az Adatkezelési Tájékoztatót elolvasta, tartalmát megismerte, megértette és kifejezetten elfogadta.

 

A személyes adatok megadása az Ön saját döntését képezi, azonban a fenti adatok hiányában a belépést nem tudjuk biztosítani.

 

A hozzájárulását bármikor önkéntesen visszavonhatja, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Hiányos, ellentmondásos vagy értelmezhetetlen jelölést az Adatkezelőnek a hozzájárulás megtagadásaként kell értelmeznie.

A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.

 

III. SZEMÉLYES ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK

 

Az érintett személyes adatait főszabály szerint az Adatkezelő és a Címzetteknél megjelölt Adatfeldolgozó munkavállalói ismerhetik meg feladataik ellátása, így például a biztonsági szolgáltatások nyújtása érdekében.

 

Az Adatkezelő csak kivételes esetben adja át az érintett személyes adatait más állami szervek számára. Így például, amennyiben az érintett és az Adatkezelő között folyamatban levő jogvitában bírósági eljárás indul, és az eljáró bíróság számára szükséges az érintett személyes adatait tartalmazó iratok átadása, a rendőrség megkeresi az Adatkezelőt, és a nyomozáshoz az érintett személyes adatait tartalmazó iratok továbbítását kéri. Emellett például az Adatkezelő jogi képviseletét ellátó ügyvéd szintén megismeri a személyes adatokat, ha az érintett és az Adatkezelő között jogvitára kerül sor.

 

IV. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

 

Az Adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat az a beléptetés helyszínén, illetve a Címzetteknél megjelölt Adatfeldolgozó székhelyén tárolja.

 

Az Adatkezelő megfelelő információbiztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az érintett személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Az Adatkezelő megfelelő szervezési intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatok ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.

 

Sem az Adatkezelő, sem az Adatfeldolgozó NEM TOVÁBBÍTJA a jelen Tájékoztató szerinti személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére.

 

Sem az Adatkezelő, sem az Adatfeldolgozó NEM ALKALMAZ a jelen Tájékoztató szerinti személyes adatok tekintetében automatizált döntéshozatalt vagy profilalkotást.

 

Az Adatkezelő, mint bérbeadó tulajdonát képező ingatlan bérlői, mint Adatfeldolgozók részére jogosult átadni az Adatfeldolgozó munkavállalóinak belépést és kilépését nyilvántartó rendszer adatait, amennyiben a bérlő, mint Adatfeldolgozó az adatkezelés okát és célját, illetőleg a kezelt adatok körét megjelöli.

 

Adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást kizárólag az Adatkezelő postacímére vagy székhelyére megküldött hivatalos levél formájában vagy az Adatkezelő hivatalos e-mail címére küldött megkeresés esetén adunk.

 

Rögzített kép illetve mozgóképek kizárólag hatósági, bírósági megkeresés esetén kerülnek kiadásra.

 

Amennyiben a megkeresés személyesen érkezik, adatkezelő nem biztosít sem adat betekintést sem adat kiadást

 1. AZ ÖN JOGAI

 

A GDPR 15. cikke alapján az érintett kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést az alábbiak szerint:

 

 1. Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
  1. az adatkezelés céljai;
  2. az érintett személyes adatok kategóriái;
  3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
  4. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
  5. az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
  6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
  7. ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
  8. az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
 2. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

A GDPR 16. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat helyesbítését kérni.

 

Az érintett erre vonatkozó kérése esetén az Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül helyesbíteni a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

A GDPR 17. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat törlését kérni az alábbiak szerint:

 

 1. Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok törlését kérje, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
  1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
  2. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  3. az érintett tiltakozik a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen;
  4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
  5. a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban (magyar jogban) előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
  6. a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

 1. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az (1) bekezdés értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

 1. Az Érintett törlési jogának korlátozására csak a GDPR-ban írt alábbi kivételek fennállása esetén kerülhet sor, azaz a fenti indokok fennállása esetén a személyes adatok további megőrzése jogszerűnek tekinthető:
  1. ha a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlása, vagy
  2. ha valamely jogi kötelezettségnek való megfelelés, vagy
  3. ha közérdekből végzett feladat végrehajtása, vagy
  4. ha az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása miatt, vagy
  5. ha népegészségügy területén érintő közérdekből,
  6. ha közérdekű archiválás céljából, vagy
  7. ha tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból, vagy
  8. ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

 

A GDPR 18. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat kezelésének korlátozását kérni az alábbiak szerint:

 

 1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
  1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  4. az érintett tiltakozott a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

 1. Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

 1. Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

A GDPR 21. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat kezelése ellen tiltakozni az alábbiak szerint:

 

 1. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő kezelése ellen, ideértve az ezen alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

 1. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

 1. A tiltakozáshoz való jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

 

 1. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

 

 1. Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

 

A GDPR 20. cikke alapján az érintett jogosult a rá vonatkozó személyes adatok hordozhatóságára az alábbiak szerint:

 

 1. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
  1. ha az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, vagy az Érintettel kötött szerződés teljesítése
  2. és az adatkezelés automatizált módon történik.

 

 1. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti  közvetlen továbbítását.

 

 1. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az adathordozás joga nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

 

 1. Az adatok hordozhatóságához való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

A GDPR 7. cikk (3) bekezdése alapján az érintett jogosult a személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulást bármely időpontban visszavonni az alábbiak szerint:

 

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon jogosult megtenni, mint annak megadását.

 

VI. Az érintett jogorvoslati joga bíróság előtt, felügyeleti hatósághoz címzett panasz

 

Az érintett által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t.

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu telefon: +36 (1) 391-1400

fax.: +36 (1) 391-1410

honlap: www.naih.hu

 

VII. AZ ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR), az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege: http://eur-lex.europa.eu/legal content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:119:TOC

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257.338504)

 

VIII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

 

Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az adatkezelés jogalapja, célja, kezelt adatok körén kívül egyoldalúan módosítsa.